332Onder de nuttige toepassing van afvalstoffen vallen een beperkt aantal procédés die inhouden dat het afval niet zonder meer wordt vernietigd, maar dat het afval toch nog een nuttige functie vervult.

  • Recyclage wordt beschouwd als een vorm van nuttige toepassing;
  • Nuttige toepassing met energieterugwinning is een andere belangrijke vorm van nuttige toepassing. Het gaat hier bijvoorbeeld om de aanwending van afvalstoffen als brandstof in industriële productieprocessen, zoals in de cementindustrie.

De verbranding van verpakkingsafval in huisvuilverbrandingsinstallaties, die een zekere recuperatie van elektriciteit of stoom kunnen garanderen, kan eveneens in rekening gebracht worden (zoals voorzien in richtlijn 2004/12/EG).

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)