Functie van de IVC

De IVC is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Als een gevolg van de 6de staatshervorming vervult de IVC sinds 1 januari 2015 ook de rol van de Belgische doorvoerautoriteit.

Welke taken heeft de IVC?

Preventie en beheer van verpakkingsafval

Zij keurt de algemene preventieplannen goed of weigert ze. De IVC beoordeelt de preventieplannen op basis van objectieve criteria.

Zij verleent of weigert erkenningen aan organismen. Eens deze erkend zijn als organisme voor het vervullen van de terugnameplicht, controleert de IVC hun goede werking en kan zij desgevallend hun erkenning schorsen of intrekken.

Zij controleert de manier waarop verpakkingsverantwoordelijken en de erkende organismen de wettelijke percentages van recyclage en nuttige toepassing behalen.

  • Elke verpakkingsverantwoordelijke met minstens 300 kilo verpakkingen per jaar, is onderworpen aan de terugnameplicht. Dit wil zeggen, de plicht om de in het Samenwerkingsakoord bepaalde percentages van recyclage en nuttige toepassing te behalen van de verpakkingen die hij op de Belgische markt heeft gebracht.
  • Een verpakkingsverantwoordelijke kan individueel aan de terugnameplicht voldoen of hij kan hiervoor aansluiten bij een organisme (een vzw) dat hiervoor door de IVC wordt erkend.

Zij verifieert de naleving van de diverse informatieplichten.

Zij verifieert de naleving van de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord door de verpakkingsverantwoordelijken, de erkende organismen, etc.

  • Controleren van de aangiftes, controles ter plaatse
  • Opstellen van PV’s en opleggen van geldboetes

Zij formuleert voorstellen en adviezen ten behoeve van de Gewestregeringen, zoals de wijziging van de wetgeving.

Zij biedt, indien gevraagd, ondersteuning aan de Gewesten voor andere terugnameplichten.

  • Aanbod van een overlegforum
  • Logistieke ondersteuning

 

Rol van doorvoerautoriteit

Als een gevolg van de 6de staatshervorming vervult de IVC sinds 1 januari 2015 ook de rol van de Belgische doorvoerautoriteit. De IVC is betrokken bij de kennisgevingsprocedures voor de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, indien het een overbrenging door België betreft. Onder doorvoer door België wordt verstaan: de overbrenging van afval dat niet in België is ontstaan en dat niet verwerkt zal worden in België.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)