Privacy statement

 

Bescherming van de persoonsgegevens – privacy statement

Deze privacy statement definieert en informeert u over de manier waarop de Interregionale Verpakkingscommissie uw gegevens gebruikt en beschermt wanneer u onze website gebruikt.

In principe kan u deze website bezoeken zonder enige persoonsgegevens mee te delen. Een mogelijke uitzondering hierop zijn de gegevens van de contactpersoon en/of van de persoon die het preventieplan/de aangifte in het kader van de terugname- en informatieplicht/de transportmeldingen ondertekent.

De Interregionale Verpakkingscommissie hecht veel belang aan de gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer. In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR), namelijk Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, informeert de Interregionale Verpakkingscommissie u over de volgende punten:

 1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
  De Interregionale Verpakkingscommissie is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Adres: 92-94 Gaucheretstraat, B-1030 Schaarbeek.
  E-mail: info@ivcie.be
  Telefoon: 0032 2 09 03 60
 1. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
  Voor zijn nieuwsbrieven en andere e-mailings bewaart de Interregionale Verpakkingscommissie uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en dit voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden en zullen niet voor directe marketing doeleinden worden aangewend. Indien u geen informatie meer van ons wenst te ontvangen, kan u zich te allen tijde uitschrijven.Voor het preventieplan/de aangifte in het kader van de terugname- en informatieplicht/de transportmeldingen bewaart de Interregionale Verpakkingscommissie uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en dit voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het vervullen van een wettelijke verplichting en de handhaving hiervan.
 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Voor de nieuwsbrieven en andere e-mailings van de Interregionale Verpakkingscommissie hebt u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, een kopie te krijgen, te verwijderen of een verwerkingsbeperking van uw gegevens te verkrijgen.Voor het preventieplan/de aangifte in het kader van de terugname- en informatieplicht/de transportmeldingen hebt u deze rechten slechts in de mate dat ze het vervullen van de wettelijke verplichting en de handhaving daarvan niet in de weg staan.Om deze rechten uit te oefenen kunt u een verzoek sturen naar: GDPR@ivcie.beOmwille van de veiligheids- en vertrouwelijkheidsplicht die de Interregionale Verpakkingscommissie moet vervullen bij de verwerking van de persoonsgegevens, wordt u ervan op de hoogte gebracht dat uw aanvraag zal worden verwerkt op voorwaarde dat u een bewijs van uw identiteit voorlegt. De Interregionale Verpakkingscommissie wijst u erop dat ze, desgevallend, het recht heeft om zich te verzetten tegen kennelijk onrechtmatige verzoeken (door hun aantal, hun herhaaldelijk of systematisch karakter).

 

Gebruik van de elektronische identiteitskaart eID

Wanneer u, als gemachtigde vertegenwoordiger van de onderneming, uw preventieplan/aangifte in het kader van de terugname- en informatieplicht ondertekent met behulp van een elektronische identiteitskaart eID, is er sprake van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Uw rijksregisternummer zal vermeld staan in het certificaat dat bij deze elektronische handtekening hoort.

De Interregionale Verpakkingscommissie garandeert u evenwel dat uw rijksregisternummer op geen enkele wijze voor andere doeleinden zal worden gebruikt of opgeslagen. Dit is trouwens technisch onmogelijk gemaakt.

Het certificaat dat bij uw elektronische handtekening hoort, zal slechts gebruikt worden voor de validatie van uw elektronische handtekening, en dus met uitsluiting van elk ander gebruik.

 

Confidentiële behandeling van bedrijfsgegevens

De Interregionale Verpakkingscommissie garandeert de confidentiële behandeling van alle gegevens betreffende de bedrijfsactiviteiten die door de onderneming via deze website worden meegedeeld (bijvoorbeeld inzake de op de markt gebrachte verpakkingen), en dit binnen de grenzen van het Belgische recht en van hetgeen hierna volgt.

De garantie van confidentialiteit geldt niet:

 • voor gegevens die algemeen bekend zijn;
 • voor gegevens waarover de Interregionale Verpakkingscommissie reeds voorheen beschikte en waarvoor zij geen garantie van confidentialiteit heeft gegeven;
 • voor gegevens die de Interregionale Verpakkingscommissie uit een andere bron heeft bekomen;
 • voor gegevens die de Interregionale Verpakkingscommissie volgens het Belgische recht verplicht is aan andere overheden ter beschikking te stellen;
 • voor geglobaliseerde en anonieme gegevens, die op geen enkele wijze naar een specifiek bedrijf kunnen teruggebracht worden.

De Interregionale Verpakkingscommissie behoudt zich het recht om gegevens van verschillende ondernemingen samen te voegen, met het oog op het samenstellen en desgevallend publiceren van statistieken. Zij zal er steeds over waken dat de publicatie van deze gegevens de belangen van de betrokken ondernemingen op geen enkele wijze kan schaden en zal, bij de minste twijfel, de bedrijven in kwestie contacteren.

De Interregionale Verpakkingscommissie wijst erop dat:

 • al haar ambtenaren en personeelsleden aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen zijn onderworpen, ook wanneer deze personen niet langer bij de Interregionale Verpakkingscommissie tewerkgesteld zijn;
 • slechts de daartoe gemachtigde leden van het Permanent Secretariaat van de Interregionale Verpakkingscommissie toegang hebben tot de elektronisch ingediende gegevens.

 

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)