Belgische doorvoerautoriteit

 

Grensoverschrijdende overbrengingen van afvalstoffen waar een voorafgaande kennisgevingsprocedure op van toepassing is

 

De IVC is in haar rol als Belgische autoriteit bevoegd voor de doorvoer van afvalstoffen en beslist over de kennisgevingen betreffende de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen via België. Het gaat hier uitsluitend om het transport doorheen België van die afvalstoffen die niet afkomstig zijn uit ons land en die hier ook niet zullen verwerkt worden.

De IVC is dus ook de bevoegde autoriteit bij de overbrenging van afvalstoffen door België waarvan het traject slechts over het grondgebied van één bepaald gewest loopt.

De IVC is noch bevoegd voor de invoer van buitenlands afval naar België, nocht voor de uitvoer van Belgisch afval naar het buitenland.

De bevoegde autoriteiten voor invoer/uitvoer zijn:

voor het Vlaamse Gewest:

OVAM
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel.: +32 15 28 42 84
ovam.be

voor het Waalse Gewest:

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département du Sol et des Déchets
Direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes
Tel.: +32 81 33 65 34
environnement.wallonie.be

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis
Havenlaan 86c/3000
1000 Brussel
Tel.: +32 2 775 75 75
leefmilieu.brussels

 

Verzending van een kennisgevingsdossier

Wij stimuleren de verzending via elektronische weg, ofwel rechtstreeks naar de IVC door verzending naar notifications@ivcie.be, ofwel via het systeem IMSOC van de Europese Commissie https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt.

Vanaf 01/07/2023 wordt door de IVC een dossierkost per nieuwe kennisgeving aangerekend. Meer info hierover vindt u onder ‘dossierkost’.

De verzending per gewone post is nog mogelijk, maar wordt niet langer geadviseerd. U kan uw correspondentie richten aan:

IVC/CIE
Afdeling Doorvoer Afvalstoffen
Gaucheretstraat 92-94
B-1030 Brussel

De IVC stelt eventuele bijkomende vragen m.b.t. een kennisgeving louter nog per e-mail. Ook genomen beslissingen worden voortaan enkel nog per e-mail gecommuniceerd.
Vergewis uzelf er dus te allen tijde van dat de juiste contactpersonen en de juiste e-mailadressen in het kennisgevingsdossier vermeld worden.

  

Transportmeldingen

De overbrenging van afvalstoffen waarop de kennisgevingsprocedure van toepassing is, wordt ook onderworpen aan de transportmeldingsprocedure (artikel 16 van de Verordening (EC) 1013/2006).
Deze transportmeldingen worden in de databank van de IVC geregistreerd. De IVC stelt een elektronisch systeem ter beschikking voor de registratie van dergelijke transportmeldingen. Personen die gebruik maken van dit meldsysteem dienen er rekening mee te houden dat de ingebrachte gegevens enkel bij de IVC worden geregistreerd. Er wordt geen connectie met andere e-systemen van andere landen en autoriteiten ter beschikking gesteld.

Ofwel worden de ingevulde begeleidende vervoersdocumenten verzonden naar transitwsr@ivcie.be en dan registreert een IVC-medewerker de transportmeldingen in de databank, ofwel melden de kennisgever en ontvanger zich met hun login en paswoord aan, vullen zij de transportgegevens zelf in en worden de gegevens op die manier geregistreerd in de databank.

Overbrengingen van afvalstoffen waarop de voorafgaande kennisgevingsprocedure niet van toepassing is, maar die onder de artikel-18 procedure vallen, vallen ook niet onder de transportmeldingsprocedure. Bijgevolg heeft de IVC geen enkele informatie over deze overbrengingen.

De IVC voert geen controles op grensoverschrijdend transport van afval door België uit. Hiervoor zijn de gewestelijke milieu-inspecties bevoegd. Hun gegevens:

voor het Vlaamse Gewest:

Vlaamse overheid
Departement Omgeving
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel.: +32 2 553 10 99
handhaving.omgeving@vlaanderen.be

voor het Waalse Gewest:

SPW
Département de la Police et des Contrôles
Avenue Prince de Liège 7
5100 NAMUR (Jambes)
Tel.: +32 81 33 58 95
environnement.wallonie.be

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86c/3000
1000 Brussel
Tel: +32 2 7757575
www.leefmilieu.brussels

 

U vindt de lijst van de door België goedgekeurde kennisgevingen hier.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)