Belgische doorvoerautoriteit

Als een gevolg van de 6de staatshervorming vervult de IVC sinds 1 januari 2015 de rol van de Belgische doorvoerautoriteit. Onder doorvoer door België wordt verstaan: de overbrenging van afval dat niet in België is ontstaan en dat niet verwerkt zal worden in België. Ook wanneer de doorvoer door België een traject heeft dat enkel over het grondgebied van één bepaald gewest loopt, is de IVC de betrokken bevoegde autoriteit.

Bij een grensoverschrijdende overbrenging door België moet de IVC een afschrift krijgen van het kennisgevingsdossier. De IVC maakt haar beslissing kenbaar per schrijven binnen de door de regelgeving vastgelegde termijn. De IVC moet ook de transportmeldingen ontvangen van transporten met doorvoer door België.

In geval van een kennisgeving met doorvoer door België moet de IVC als betrokken autoriteit een afschrift krijgen van de beslissingen van de andere betrokken buitenlandse autoriteiten.

U contacteert de IVC in haar functie van doorvoerautoriteit uitsluitend op de volgende manier:

 • Per post: IVC – doorvoer, Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel
 • Per fax: +32 2 2090398
 • Per e-mail: a.vanpoucke@ivcie.be

Verzenden van transportmeldingen kan uitsluitend op de volgende manier:

 • Per post: IVC – doorvoer, Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel
 • Per fax: +32 2 2183088
 • Per e-mail: transitwsr@ivcie.be

De IVC is niet bevoegd voor de grensoverschrijdende overbrenging van buitenlands afval naar één van de Belgische gewesten (invoer) of voor de grensoverschrijdende overbrenging van Belgisch afval vanuit één van de Gewesten naar het buitenland (uitvoer).

De bevoegde in- en uitvoerautoriteiten zijn:

 • Voor het Vlaamse Gewest: OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen,Tel: +32 15 284284, www.ovam.be
 • Voor het Waalse Gewest: SPW – DGO 3 – DSD – Direction de la Politique des Déchets, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes, Tel: +32 81 336524 ou 31 ou 52 ou 75, e-mail: alain.ghodsi@spw.wallonie.be, environnement.wallonie.be
 • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel, Tel: +32 2 7757575, www.leefmilieu.brussels

De IVC is niet bevoegd voor de controle op de eigenlijke grensoverschrijdende overbrenging van afval door België. Deze controle gebeurt door de gewestelijke milieu-inspecties.

 • Voor het Vlaamse Gewest: Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Afdeling Milieu-inspectie, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel, Tel: +32 2 5538183, www.lne.be
 • Voor het Waalse Gewest: SPW – DGO 3 – Département de la Police et des Contrôles, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes, Tel: +32 81 335615 ou +32 81 336021, e-mail: urp.dpc.dgarne@spw.wallonie.be, environnement.wallonie.be
 • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel, Tel: +32 2 7757575, www.leefmilieu.brussels

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)