De IVC controleert de naleving van het Samenwerkingsakkoord door de verpakkingsverantwoordelijken, de erkende organismen, de verkopers en de bedrijfsmatige ontpakkers. De niet-naleving van het Samenwerkingsakkoord kan bestraft worden met zowel administratieve geldboetes als strafsancties. Als strafsanctie kan de rechter zowel een strafrechtelijke geldboete als een gevangenisstraf opleggen.

301Wanneer een lid van het Permanent Secretariaat van de Interregionale Verpakkingscommissie een overtreding vaststelt, beoordeelt deze ambtenaar die de processen-verbaal schrijft of het feit volgens hem ernstig genoeg is om een strafrechtelijke vervolging te rechtvaardigen. Indien dat volgens hem het geval is, stuurt hij het proces-verbaal naar de procureur des Konings en een kopie naar de overtreder.

Indien de ambtenaar die de processen-verbaal schrijft van mening is dat het feit niet ernstig genoeg is om een strafrechtelijke vervolging te rechtvaardigen, stuurt hij zijn beoordeling en een kopie van het controleverslag naar de procureur des Konings die deze beoordeling goedkeurt of weigert. De weigering van de procureur des Konings houdt in dat het proces-verbaal onmiddellijk aan hem moet worden overgemaakt, met een kopie naar de overtreder.

Indien de procureur des Konings zijn beslissing over de voornoemde beoordeling niet binnen de 10 werkdagen heeft meegedeeld aan de ambtenaar die de processen-verbaal schrijft, wordt de beoordeling geacht goedgekeurd te zijn. In dit geval zal een administratieve geldboete worden opgelegd.

Sancties zijn ondermeer voorzien bij het niet vervullen van de terugnameplicht of de informatieplicht, bij het niet indienen van een algemeen preventieplan of het herhaaldelijk indienen van een ontoereikend preventieplan en bij het verhinderen of het belemmeren van het toezicht door de IVC.

Wanneer men bijvoorbeeld de terugnameplicht niet vervult, kan men een administratieve geldboete krijgen van:

  • 500 euro voor elke aangevatte ton verpakkingsafval die, binnen de vooropgestelde termijnen, niet nuttig werd toegepast of verbrand met terugwinning van energie in afvalverbrandingsinstallaties, en;
  • 1000 euro voor elke aangevatte ton verpakkingsafval die, binnen de vooropgestelde termijnen, niet werd gerecycleerd.

Het totale bedrag van de administratieve geldboete mag evenwel niet hoger zijn dan 25.000 euro.

De strafrechtelijke boetes kunnen ook zwaar zijn. De hoogte van de straffen varieert in functie van de ernst van de strafbare feiten. De meest ernstige feiten worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van 1.000 euro tot 2.000.000 euro. Deze strafrechtelijke geldboetes moeten vermeerderd worden met de gerechtelijke opdeciemen, zoals de wet van 5 maart 1952 voorziet (te vermenigvuldigen met 5,5).

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)