Terug naar overzicht

Nieuws

Er zijn twee berekeningsmethoden, als u naar de jaarresultaten kijkt van Fost Plus en Valipac in het Activiteitenverslag 2021 van de IVC (onder Kerncijfers).

Tweevoudige notering cijfers Valipac en Fost Plus

 

Voor de recyclage in ton en percenten, en de nuttige toepassing, zijn er aparte kolommen met verschillende cijfers. Er wordt een “oude” en een “nieuwe” berekeningsmethode vermeld.

Aan de oorsprong van deze dubbele cijfers ligt een wijziging, vanaf het aangiftejaar 2020, van de berekeningsmethode voor de Europese recyclagedoelstellingen. Dit zijn de recyclagecijfers die België en de andere Europese lidstaten moeten halen en het is belangrijk dat deze cijfers door alle landen van Europa op dezelfde manier berekend worden.

De berekeningsmethode voor de Europese recyclagedoelstellingen is dus vanaf 2020 veranderd. De IVC heeft ervoor gekozen om vanaf 2020 ook de intern Belgische berekeningsmethode van de resultaten van de erkende organismen Fost Plus en Valipac aan te passen aan een aantal principes uit de nieuwe Europese berekeningsmethode voor de Europese recyclagedoelstellingen; dit is de zogenaamde “nieuwe” berekeningsmethode van de resultaten van Fost Plus en Valipac.

Resultaten van Fost Plus en Valipac

 

Hoe moet u die “oude” en “nieuwe” berekeningsmethodes begrijpen?

De oude is vrijwel dezelfde als vroeger (tot en met 2019), maar omvat toch al een paar aanpassingen aan de nieuwe Europese berekeningsmethode voor de resultaten van de Lidstaten.

De nieuwe methode is zo veel als mogelijk aangepast aan de principes van de nieuwe Europese berekeningsmethode. In de verdere toekomst zal alleen deze laatste blijven bestaan.

Op korte termijn is het nuttig om de “oude” en “nieuwe” cijfers naast mekaar te tonen, om de historische evolutie van de cijfers te tonen.

Globale resultaten van België

 

Er bestaat dus ook een Europese berekeningsmethode voor de globale resultaten van België. Deze werd vanaf 2020 volledig vernieuwd. De oude Europese berekeningsmethode gold tot en met (de cijfers van) 2019. De nieuwe Europese berekeningsmethode geldt vanaf (de cijfers voor) 2020.

Voor de berekening van de globale Belgische cijfers werd en wordt uitsluitend de geldende Europese berekeningswijze gebruikt, zonder enige aanpassing. De IVC publiceert ook deze gegevens in de Kerncijfers van haar Activiteitenverslag.

De aparte berekeningsmethodes (voor de resultaten van de Erkende Organismen (EO) en voor de globale Belgische resultaten) zullen altijd blijven bestaan, want ze hebben elk verschillende doelstellingen.

De berekeningsmethode voor de resultaten van de EO presenteert de resultaten in het kader van de terugnameplicht. Deze geldt dus alleen voor de leden van de EO. De terugnameplicht slaat alleen op eenmalige verpakkingen; de resultaten betreffen dus enkel die verpakkingen.

De berekeningsmethode voor de globale Belgische markt betreft alle verpakkingen die hier die op de markt komen. Dat wil zeggen: de som van de verpakkingsverantwoordelijke leden van Fost Plus en Valipac en van de individuele verpakkingsverantwoordelijken; maar ook de verpakkingen die op de Belgische markt gebracht worden door verpakkings-verantwoordelijken die vrijgesteld zijn van de terugnameplicht (-300 kg per jaar), door freeriders, met inbegrip van onderrapportage, en door private personen (netto parallelle import). Daarenboven gaat het niet enkel om de eenmalige verpakkingen, maar ook om de nieuw op de markt gebrachte herbruikbare verpakkingen.

Wat is er concreet veranderd in de “nieuwe” berekeningsmethode voor de resultaten van de EO?

Er worden, conform de Europese berekeningsmethode, correcties op tonnages (productresten, vochttoename in papier/karton…) doorgevoerd. Voor een deel van de resultaten van Valipac zijn deze correcties niet nodig, omdat er met “leeggewichten” wordt geteld.

Voor metalen gerecupereerd uit schroot wordt een nieuwe Europese formule toegepast. Die is strenger dan onze oude formule, die trouwens vergelijkbaar was met die van de buurlanden. De nieuwe Europese formule wordt overigens ook in de “oude” berekeningsmethode voor de resultaten van de EO toegepast.

Drankkartons worden in materialen opgesplitst. Metalen zijn nu opgedeeld in ferro-metalen en aluminium.

Verder voorziet de Europese berekeningsmethode een nieuw meet- en rekenpunt, maar dit heeft vrij weinig impact op de Belgische cijfers: sorteerresidu’s werden nooit meegeteld bij de resultaten en de uitgesorteerde stromen hebben een grote zuiverheid, waardoor ze niet meer verder moeten uitgesorteerd worden bij de recycleurs.

Correcte data en rapportering

 

We hopen dat de nieuwe Europese methodologie voor écht vergelijkbare cijfers gaat zorgen tussen de lidstaten.

Een recente inspectie door Eurostat heeft bevestigd dat het werk van de IVC conform de EU-richtlijnen verloopt, en de data die we aanleveren betrouwbaar zijn zonder meer.

U vindt op onze website al onze jaarlijkse Activiteitenverslagen.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)