De Interregionale verpakkingscommissie (IVC)

De Interregionale Verpakkingscommissie (afgekort als IVC) is een openbare instelling die door de 3 Gewesten van het land, zijnde het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, gezamenlijk in het leven werd geroepen om een geharmoniseerd beheer te verzekeren inzake verpakkingsafval.

De IVC is samengesteld uit een Beslissingsorgaan en een Permanent Secretariaat. Dit laatste heeft als taak om het Beslissingsorgaan bij te staan.

Het Beslissingsorgaan (BO) is samengesteld uit negen leden. Elke Gewestregering duidt drie effectieve leden (en drie plaatsvervangers) aan en trekt de aanduiding in. De leden van het Beslissingsorgaan duiden elk jaar en met ingang op 5 maart, in hun midden een nieuwe voorzitter aan waarbij een beurtrol wordt gerespecteerd door de Gewesten. Het Beslissingsorgaan komt ten minste 10 maal per jaar samen, alsook op vraag van een lid, en neemt zijn beslissingen bij consensus.

Het Permanent Secretariaat is samengesteld uit ambtenaren en personeelsleden die door elke Gewestregering ter beschikking worden gesteld van de Interregionale Verpakkingscommissie voor het vervullen van de administratieve en technische opdrachten die haar toekomen. De directeur, aangesteld door het Beslissingsorgaan, verzekert het dagelijks toezicht op de werking van het Permanent Secretariaat, terwijl de diensthoofden (eveneens aangesteld door het Beslissingsorgaan) elk een inhoudelijke taakomschrijving hebben waarbinnen zij het beleid voorbereiden. Het directiecomité verzekert de coherentie van het beleid tussen de diensten onderling.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)