Vragen

1.Ik ben reeds aangesloten bij Fost Plus en/of bij Valipac. Moet ik dan nog een aangifte doen bij de IVC?

De informatieplicht kan volledig vervuld worden via de erkende organismen (Fost Plus en Valipac).

Let op! Uw aansluiting bij Fost Plus en/of bij Valipac stelt u niet vrij van het indienen van een preventieplan bij de IVC.

Link naar de pagina Preventieplan

2.Fost Plus en Valipac zijn elk voor hun deel van het verpakkingsafval de enige erkende organismen. Liggen de winstmarges van die organismen dan niet te hoog?

Het Samenwerkingsakkoord legt aan de organismen op dat ze een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) moeten zijn. De erkende organismen hebben dan ook geen winstmarge.

3.Ik laat als bedrijf mijn (bedrijfsmatig) verpakkingsafval reeds ophalen door een containerbedrijf. Waarom zou ik nog moeten aansluiten bij een erkend organisme als Valipac? Zou dit geen dubbele betaling zijn?

Er stelt zich een dubbel probleem:

Welke verpakkingen laat u ophalen? De terugnameplicht heeft betrekking op de verpakkingen waarvoor u verpakkingsverantwoordelijke bent en niet op de verpakkingen die in uw bedrijf achterblijven, maar waarvoor u geen verpakkingsverantwoordelijke bent.

Wordt het verpakkingsafval ook gerecycleerd en nuttig toegepast? Wanneer bijvoorbeeld plastics worden opgehaald door een containerbedrijf, zonder dat u expliciet contractueel bepaald heeft dat deze moeten gerecycleerd worden, zullen zij maar zelden worden gerecycleerd. Tenzij het bijvoorbeeld zou gaan om een vrij grote en homogene fractie.

In de praktijk zult u als bedrijfsmatige ontpakker het containerbedrijf moeten blijven betalen. Via Valipac betalen de verpakkingsverantwoordelijken de bijkomende kosten die de recyclage van het verpakkingsafval met zich meebrengt. Wanneer de financiële tussenkomst van de verpakkingsverantwoordelijken voor een bepaalde stroom verhoogt, zal de ontpakker in principe in dezelfde mate minder moeten betalen.

4.Ik ben aangesloten bij Fost Plus en/of Valipac. Kunnen klanten van mij eisen dat ik de verpakkingen waarvoor ik verpakkingsverantwoordelijke ben, bij hen kom ophalen?

Wanneer u voor al uw verpakkingen aangesloten bent bij een erkend organisme zoals Fost Plus of Valipac, voldoet u volkomen aan uw terugnameplicht. De terugnameplicht is immers niet de plicht om uw verpakkingen terug in ontvangst te nemen (aanvaardingsplicht), maar de plicht om bepaalde percentages van recyclage en nuttige toepassing aan te tonen.

5.Ik lever mijn producten aan groothandelaars die deze verder verdelen. Ik weet zelf niet waar mijn producten uiteindelijk zullen belanden. Hoe kan Fost Plus of Valipac dan mijn verpakkingen terugnemen?

De erkende organismen hebben het recht om hun cijfers te ‘globaliseren’. Zij moeten de percentages van recyclage en nuttige toepassing globaal halen voor de totaliteit van hun aangesloten leden.

In de praktijk is vrijwel elke verpakkingsverantwoordelijke voor huishoudelijke verpakkingen aangesloten bij Fost Plus.

Om zijn percentages te halen, sluit Fost Plus contracten af met elke gemeente en intercommunale die bij de huisgezinnen het huisvuil inzamelt. De gemeenten en intercommunales worden door Fost Plus volledig vergoed om het huishoudelijk verpakkingsafval voor rekening van Fost Plus selectief in te zamelen (bijvoorbeeld door glasbollen, papierinzamelingen en de PMD-zakken). Fost Plus staat ook volledig in voor de recyclage en nuttige toepassing van dat verpakkingsafval.

Valipac werkt volgens hetzelfde principe met de containerfirma’s (privé-operatoren) die traditioneel instaan voor de ophaling en de verwijdering van het bedrijfsafval. De praktische werking is uiteraard verschillend, aangezien de containerfirma’s in tegenstelling tot de gemeenten en intercommunales tegen betaling werken.

6.Ik was niet op de hoogte van deze wetgeving en ik ben er dan ook niet mee in orde. Is het te laat om dit recht te zetten?

In sommige gevallen kan uw situatie nog rechtgezet worden, behalve indien u reeds door de IVC werd gecontroleerd. De IVC heeft immers in de erkenningen van zowel Fost Plus als Val-I-Pac voorzien dat een verpakkingsverantwoordelijke, indien hij dat wenst, retroactief kan aansluiten tot op de datum van de inwerkingtreding van het Samenwerkingsakkoord.

Deze regeling is niet van permanente aard. Men mag er niet van uitgaan dat een volgende erkenning van Fost Plus of van Val-I-Pac nog deze regeling zal bevatten.

Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)